Sık Sorulan Sorular

Bir faktoring işleminde vadeli bir satış ile birlikte üç taraf bulunur. Alıcı (borçlu), satıcı ve faktoring şirketi.

Faktoring işlemleri, BDDK tarafından 10 Ekim 2006 gün ve 26315 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönemelik” hükümlerine göre, faaliyet göstermesine izin verilmiş olan firmalar tarafından yürütülmektedir.

Faktoring, şirketlerin mal ve hizmet satışlarından doğan yurtiçi ve yurtdışı vadeli alacaklarının, faktoring şirketi tarafından temlik altına alınmasına dayanan bir finansman yöntemidir. Tüm dünyada, bankacılıktan sonra en yaygın kullanılan finansman yöntemi olan faktoring sisteminde, faturalı bir satış işleminin gerçekleşmiş olması temel şarttır.

Alacağınız garantidedir: Ticaret hayatında işletmelerin üslendiği en büyük risk, hiç kuşkusuz, alacak tahsilidir. Ancak faktoring sistemi ile çalıştığınızda, garanti kapsamında hizmet, sizi bu riskten kurtarır.

Düzenli nakit akışı sağlarsınız: Faktoringde, vadeli alacaklarınızı, ihtiyaç duyduğunuz zamanda nakite çevirerek, finansman yaratır, düzenli nakit akışı sağlarsınız. İşletme sermayeniz artar. Bilançonuz daha likit hale gelir.

Güçlü bir istihbarat kaynağınız olur: Güvenilir istihbarat bilgileri sayesinde, müşterilerinizin, alıcılarınızın mali gücü ve piyasadaki kredibilitesi hakkında güncel bilgiye sahip olursunuz. Tahsilat riski en az olan, kaliteli bir müşteri portföyü oluşturursunuz.

Zamanınız size kalır: Müşterinizin güvenirliğinin araştırması, tahsilatların yapılması ve takibi, kredilerle ilgili prosedürler, nakit akışı ile ilgili sorunlar. Faktoring hizmeti ile tüm bu süreçlerden kurtulmuş olursunuz. Zamanı, işinize odaklanmak için kullanırsınız.

Tasarruf edersiniz: Faktoring sayesinde muhasebe departmanınızın iş ve takip yükü azalır. Üstelik sağladığınız finansman ile tedarikçilere peşin ödeme yaparak indirim alır, avantajlı ve güçlü konuma geçer, üretim maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.

Finansal güç kazanırsınız: Faktoring, işletmelere kendi alacakları üzerinden finansman sağlayan bir finansman türüdür. Alacak tahsil süreniz düşer ve sermayeniz güçlenir. Borçlanma ile ilgili yüklerden kurtulursunuz. Şirketiniz daha güçlü bir mali yapıya kavuşur. İstediğiniz zaman, kendi kaynaklarınızla yatırım yapar, işlerinizi daha kolay büyütürsünüz..

  • Arena Finans Faktoring müşteriler arasında ayırım yapmaz ve ölçek farklılığı gözetmeksizin hizmet verir.
  • Arena Finans Faktoring ihtiyaçlarınıza hızlı ve kesin çözümler sunar ve düzenli nakit akışına olanak sağlar.
  • Arena Finans Faktoring yenilikçi bakış açısı ile sektör ve ihtiyaç özelinde çözümler üretir.
  • Arena Finans Faktoring ile net maliyetinizi bilir ve bu sayede tasarruf edersiniz.
  • Arena Finans Faktoring esnek çözümleriyle beklentilerinizi karşılamak için kaliteli hizmet sunar ve kalıcı işbirliği hedefler.

Faktoring hizmeti, ilk kez 14′üncü yüzyılda, İngiltere’de, yün ürünlerinin farklı ülkelere satılması sırasında kullanıldı. O yıllarda İngiliz ihracatçılar, alıcıların ödeme yapacakları konusunda garanti vererek, alacaklarını, “faktor” olarak adlandırılan finans kuruluşlarına satıyorlardı. O dönemde, uluslararası düzeyde ekonomik ilişkilerin ve özellikle haberleşme imkanlarının oldukça sınırlı olduğu ve ayrıca dış ülkelerde yeterli ölçüde güvenilir temsilcinin bulunmadığı göz önüne alındığında, faktor kuruluşların üstlendiği görev, dış ticaret açısından çok önemliydi. Bu durum, hızlı bir şekilde, giderek arttı. Faktoring faaliyetleri, endüstri devrimi ile birlikte sınai üretimin ve ticaretin hızla büyümesiyle özellikle 18′inci yüzyıldan sonra yaygınlaşmaya başladı.

2′inci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’da yeniden inşa döneminin önemli ölçüde tamamlandığı 60′lı yıllarda, sistem daha fazla önem kazandı. Özellikle 70′li yıllardan itibaren, petrol krizlerine bağlı olarak, birçok şirketin satış imkanlarını artırmaya yönelmesi üzerine hızla yayıldı. Geniş bir faaliyet alanı kazandı. Faktoring, başlangıçta İngiltere, Amerika gibi belirli birkaç ülkede, ciddi satış sorunları olan üretici şirketlerin başvurduğu bir finansman tekniğiyken, günümüzde tüm dünyada, gerek yerel gerek uluslararası satış yapan birçok küçük, orta ve hatta büyük ölçekli şirketler açısından da talep edilen bir finansman tekniği haline geldi.

Bugün, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünya genelinde çok yüksek kullanım oranlarına sahip olan faktoring, her yıl ortama yüzde 20 oranında büyüme gösteriyor. Merkezi Hollanda’da bulunan ve 62 ülkedeki 229 üyesi ile yılda 758,3 milyar euro’luk ciro yaratan Factors Chain International (FCI)’ın son verilerine göre, 2007 yılında dünyadaki faktoring işlem hacmi 1,299,127 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu oran içerisinde, 62 ülkedeki 229 FCI üyesinin hacmi ise, yüzde 59′luk oran ile 758,3 milyar euro (Avrupa yüzde 71,5, Amerika yüzde 11,5, Asya yüzde 13, diğer ülkeler yüzde 4). FCI’ın yıllık olarak hazırladığı raporlara göre, Türk faktoring sektörü, sektör büyüklüğünde bugün Avrupa’da 9′uncu sırada yer alıyor.

Sektörün Türkiye’deki gelişimine baktığımızda, ilk faktoring girişiminin 1988′de gerçekleştiği görülüyor. 1990 yılında kurulan ilk faktoring şirketinin ardından geçen 19 yılda sektör, hızlı büyüdü ve 27 milyar dolar (2008) ciroya ulaştı. 2006 yılına kadar Hazine Müsteşarlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren sektörün denetim ve işleyişi 1 Ocak 2006′dan itibaren Bankacılık ve Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’na devredildi. Bugün, Türkiye’de gerçekleştirilen faktoring işlemlerinin yüzde 80′ini yurtiçi işlemler oluştururken ihracat faktörü yüzde 20′lik paya sahip.

Türkiye, ihracat faktoringinde uluslararası bir öneme sahip… FCI’nın raporlarına göre, Türkiye, Çin’den sonra en yüksek ihracat faktoringi hacmine sahip olan ülke konumunda.

Bir faktoring işleminde vadeli bir satış ile birlikte üç taraf bulunur. Alıcı (borçlu), satıcı ve faktoring şirketi.
Alıcı satıcıya siparişini bildirdikten sonra, satıcı şirket, faktoring şirketine alıcı ile ilgili bilgileri aktarır. Faktoring şirketi, alıcının kredibilitesini araştırarak, satıcıya tahsis edilebilen limit ve şartları bildirir. Satıcı ile alıcı arasında sözleşme imzalanır, ürünler gönderilir. Satıcı, alıcıya gönderdiği faturanın bir kopyasını da faktoring şirketine iletir. Faktoring şirketi sözleşme çerçevesinde, belirtilen oranlar çerçevesinde satıcıya ön ödeme yapar. Faktoring şirketi vade tarihinde alıcıdan fatura tutarını tahsil eder ve satıcıya kalan bakiyeyi öder.

Ticaretin olduğu her alanda faktoring kullanılabilir. Burada önemli olan, vadeli bir satış işleminin gerçekleşmesidir. Faktoring, özellikle KOBİ’ler için uygun bir finansman modelidir.

Faktoring işlemlerinde yapılan sözleşmeye göre, gündeme gelen ücretler aşağıdaki gibidir:

Komisyon: Faktoring şirketinin sunduğu hizmetler karşılığında satıcı şirketten aldığı ücret.
Faiz: Satıcının ön ödeme imkanından yararlanması durumunda ödeyeceği faiz tutarı.
Masraf: Faktoring şirketinin satıcı adına gerçekleştirdiği, posta, havale, EFT vb. işlemlerden doğan giderler.
BSMV: Yasal olarak, faktoring hizmetleri karşılığında sağlanan gelirler BSMV’ye tabi olmakla birlikte, döviz girdisi sağlayacak işlemlerde bu ücret alınmaz.

Faktoringde iki temel maliyet vardır: Faktoring komisyonu ve faktoring ücreti. Faktoring ücreti yalnızca finansman hizmetinden yararlanmanız durumunda alınır. Komisyon ise temlik alınan alacaklar üzerinden hesaplanan ve işlem hacmine, alacağın vadesine göre değişen bir maliyettir.

Evet. Açık hesap çalışılan şirketlerden olan alacaklar faktoring sözleşmesi ile birlikte hizmet verecek faktoring şirketine devredilebilir. Fatura kesilirken, alıcı şirkete bir notla durumu bildirmek ve ödemenin faktoring şirketine yapılması gerektiğini belirtmek yeterlidir.

İlgili mevzuatta, faktoringe konu olabilecek alacakların, fatura veya benzeri bir belgeye dayandırılması gerekliliği öngörülmektedir.

Normal şartlarda faktoring kullanımı için alıcı şirketin onayı gerekmemekle birlikte, alacağın faktoring şirketi üzerinden tahsil edeceğinin yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

Evet. Finansman fonksiyonundan yararlanmadan, yalnızca tahsilat ve alacak yönetimi ve/veya garanti fonksiyonlarından yararlanmak mümkündür. Buna siz karar verirsiniz.

Kabili rücu faktoring, faktoring şirketinin alacağın ödenmeme riskini üstlenmediği faktoring şekli olup, bu modelde finansman ve tahsilat hizmeti verilir. Gayrikabili rücu faktoring ise başta belirlenen limitler ve şartlar çerçevesinde, alacağın ödenmeme riskinin faktoring şirketince üstlenilmesidir.

Alacağınız ön ödemenin oranı, temlik ettiğiniz alacakların vadesi, işlem hacminiz ve alacaklarınızın kredibilitesine bağlı olarak belirlenir.

Garantinin kalkmasında en önemli nedenlerden biri, malın ayıplı olması veya alıcı tarafından talep edilen maldan farklı bir malın gönderilmiş olmasıdır. Bunun yanında, limit tahsis şartlarının yerine getirilmiş olması, uluslararası faktoring kurallarına uyma, alıcı şirket ile yapılan sözleşme ya da sipariş koşullarına uyum, garantinin geçerliliği ve devamı için zorunludur.

Senet karşılığı banka kredilerinde, senetler kullandırılan kredinin teminatını oluşturur ve bilançonun aktifinde senetli alacaklar içinde izlenmeye devam edilir. Bunun karşılığında kullanılan kredi de pasifte mali borçlar içinde gösterilir. Faktoring işlemlerinde ise senet faturayla ilişkili olarak doğrudan alacağı temsil eder. Devredilen alacak tutarı bilançoda senetli alacaklardan çıkartılarak nakde dönüştürülür ve mali borçlar içinde gösterilmez.

Bu husus müşteri ve faktor arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Takibat müşteri tarafından yapılabileceği gibi, masrafları müşteriye ait olmak üzere factoring şirketi tarafından da yapılabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

Değerli Müşterilerimiz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak sizleri özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. tarafından işlenecektir. “Kişisel verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin faktoring işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, faktoring faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek, bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, Şirketimiz nezdindeki hesaplarınıza ilişkin tüm bilgileriniz ve biyometrik verilerinizi, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, GİB, KKB, FKB, TBB gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki faktoring faaliyetlerimizi yerine getirebilmek, Şirketimizce sunulan veya talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek, tarafınızla imza edilen sözleşmenin gereğini yerine getirmek, güvenlik ile suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek olarak sıralanabilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73. maddesinin 4. fıkrasında sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişilere, BDDK, SPK, TCMB, GİB, SGK, MASAK, KKB, FİNDEKS gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, ana hissedarımız ile onun iştiraklerine ve ana hissedarına, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, faktoring faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar/faktoring şirketleri, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen faktoring işlemlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Genel Müdürlük, bölgeler, şubeler ve internet sitemiz gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı bankalar/faktoring şirketleri ve diğer 3. kişiler de dahil olmak üzere Şirketimiz dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun’un 13. Maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvuru haklarınız:

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize KVKK’nın uygulanmasına ilişkin her türlü talebin yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’nın 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

Arena Finans Faktoring A.Ş.

Adres:Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No: 9 Kat: 11 Maslak Sarıyer/İstanbul 
Mersis No: 0074048693600018

T:(212) 960 0505  F: (212) 960 0525

www.arenafinansfaktoring.com.tr

×

Bizimle İletişime Geçin

İstek, öneri ve şikayetlerinizi bize bildirebilirsiniz.

    Holler Box