Uygun

İletişim Uzmanınız

Voice Telekom Hakkında

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Sabit Telefon Hizmetleri (STH) ve İnternet Servis Sağlayıcılığı (ISS) hizmetleri vermek üzere yetkilendirilmiş olan Voice Telekom, deneyimli ve profesyonel kadrosuyla vermiş olduğu tüm hizmetleri kurumsal müşterilerinin özel ihtiyaç ve isteklerini göz önünde bulundurarak sunmaktadır.

Voice Telekom Hizmetleri

null

VoIP - Voice over Internet Protocol

null

Toptan Hat Kiralama

null

Numara Taşıma & Numara Tahsis

null

Sanal Santral

null

Toplu SMS

VoIP Hizmeti Nedir?

VOIP (Voice over Internet Protocol) internet üzerinden sesli iletişim (telefon görüşmesi) yapmaya yarayan teknolojiye verilen isimdir. Günümüzde, iletişim altyapısı gelişmiş ülkelerde telefon görüşmelerinin yarıdan fazlası VoIP Servis Sağlayıcıları üzerinden yapılmaktadır.

Nasıl Çalışır?

Sayısal formattaki ses, veri paketleri olarak karşıya yollanmakta ve karşı tarafta tekrar dijital ses haline dönüştürülmektedir. Sayısal format daha iyi kontrol edilebilmektedir. Çünkü; sıkıştırabilir, yönlendirebilir ve daha iyi bir formata çevrilebilmektedir.

Özetle ; VoIP analog ses (bakır telefon kabloları ile iletilen ses) sinyalini alarak dijital sinyallere dönüştüren ve bu sinyalleri internet üzerinden ileten bir teknolojidir.

Avantajlar

null

Ücretsiz İletişim

null

Güvenlik

null

Raporlanabilir

null

Görüntülü Konuşma

null

Ölçülebilir

null

Yönlendirme

null

Uygun Maliyet

null

Ses Kalitesi

null

Numara Taşıma

Görüntülü Konuşma

Uygun donanımla yüksek kalitede görüntülü görüşme yapmanızı sağlar.

Güvenlik

Güvenlik SSL gibi şifreleme ve L2TP tünelleme teknolojileri VoIP sinyallemesi ve trafik akışını devamını etkin ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirir.

Yönlendirme

Telefonlarınızı dilediğiniz zaman diliminde yönlendirmenizi sağlar.

Numara Taşıma

Numara taşımanıza olanak sağlayarak sabit ücret ödemekten kurtulabilirsiniz.

Uygun Maliyet

Telekom maliyetlerini düşürerek ciddi oranda bir tasarruf yapmanızı sağlar.

Ölçülebilir

Görüşmelerinizi online olarak takip edebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Raporlanabilir

Günlük, haftalık, aylık gibi dilediğiniz zaman diliminde yapmış olduğunuz görüşmeleri detaylı veya özet bir şekilde raporlayabilir ve analiz edebilirsiniz.

Ses Kalitesi

Yüksek seviyede ses kalitesi ile telefon görüşmelerinizden keyif almanızı sağlar.

Ücretsiz İletişim

Büyük hacimli firmalar Merkez Ofisleri ile Şubeleri arasında bağlantı yaparak Merkez Ofis ve Şubeler arası ücretsiz görüşme sağlamaktadır.

Dijital İş Uygulamaları
ve İş ortakları

Hemen Başvur

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

  Değerli Müşterilerimiz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak sizleri özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. tarafından işlenecektir. “Kişisel verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

  ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

  Kişisel verilerinizin faktoring işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

  Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

  6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, faktoring faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek, bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, Şirketimiz nezdindeki hesaplarınıza ilişkin tüm bilgileriniz ve biyometrik verilerinizi, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, GİB, KKB, FKB, TBB gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki faktoring faaliyetlerimizi yerine getirebilmek, Şirketimizce sunulan veya talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek, tarafınızla imza edilen sözleşmenin gereğini yerine getirmek, güvenlik ile suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek olarak sıralanabilecektir.

  Kişisel verilerinizin aktarılması:

  Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73. maddesinin 4. fıkrasında sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişilere, BDDK, SPK, TCMB, GİB, SGK, MASAK, KKB, FİNDEKS gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, ana hissedarımız ile onun iştiraklerine ve ana hissedarına, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, faktoring faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar/faktoring şirketleri, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

  Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

  Kişisel verileriniz 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen faktoring işlemlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Genel Müdürlük, bölgeler, şubeler ve internet sitemiz gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı bankalar/faktoring şirketleri ve diğer 3. kişiler de dahil olmak üzere Şirketimiz dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

  Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

  Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

  Kanun’un 13. Maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvuru haklarınız:

  KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize KVKK’nın uygulanmasına ilişkin her türlü talebin yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

  Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’nın 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

   

  Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

  Arena Finans Faktoring A.Ş.

  Adres:Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No: 9 Kat: 11 Maslak Sarıyer/İstanbul 
  Mersis No: 0074048693600018

  T:(212) 960 0505  F: (212) 960 0525

  www.arenafinansfaktoring.com.tr

  ×

  Bizimle İletişime Geçin

  İstek, öneri ve şikayetlerinizi bize bildirebilirsiniz.

   Holler Box