Çalışanınızın Sağlığı

En Büyük Sermayenizdir

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında işletmelerin her türlü sorununa çözüm İSG Destek’te var

Neden İSG Destek?

null

Günün teknolojisine uygun olarak cihaz vb. kullanarak daha kesin ve hızlı çözümler,

null

Belge ve sertifikalar ile resmi ölçümler ve raporlama,

null

Konusuna hakim, tecrübeli mühendis ve teknik uzmanlar,

null

İş güvenliği konusundaki maddi problemlerde minimum %60 oranında kazanç

null

Osgb, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, iş yeri hekimlerine ölçümlerde neye dikkat edileceğine dair eğitim ve danışmanlık hizmeti,

null

Müşteriler için hızlı, pratik çözümler ve memnuniyetinin maksimuma çıkartılması.

ELEKTRİK TOPRAKLAMA
ÖLÇÜM VE HİZMETLERİ

null

Elektrik – Topraklama Ölçümü ve Raporlanması

null

Elektrik İç Tesisat Uygunluk Belgesi

null

Paratoner Ölçümü ve Raporlanması

null

Trafo İşletme Sorumluluğu

null

Katodik Koruma Ölçümü ve Raporlanması

PERİYODİK MUAYENELER

null

Kompresör, Hidrofor vb. Basınçlı Kapların Periyodik Muayeneleri ve Raporlanması

null

Vinç, Caraskal, Forklift vb. Kaldırma Ekipmanlarının Periyodik Muayeneleri ve Raporlanması

null

Ekskavatör, kazıcı, yükleyici vb. İş Makinelerinin Periyodik Muayeneleri ve Raporlanması

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ

null

Aydınlatma

null

Ortam Toz

null

Tüm Vücut Titreşim

null

Ortam Gürültü

null

Toz Maruziyeti

null

Ortam VOC (Uçucu Organik Bileşikler)

null

Gürültü Maruziyeti

null

El-Kol Titreşim

null

Toksik Gaz

null

Elektromanyetik Alan Maruziyeti

null

Ağır Metal

null

VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Maruziyeti

SAĞLIK HİZMETLERİ

null

Aydınlatma

null

Gürültü Maruziyeti

ÇEVRE ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZLERİ

null

Baca Gazı Emisyon Ölçümleri

null

Toprak, Sediment, Atık ve Arıtma Çamuru Ölçümleri

null

Su Atık Su ve Deniz Suyu Ölçümleri

null

Akustik Gürültü Ölçümleri

EĞİTİM HİZMETLERİ

null

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mesleki Eğitimler

null

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi

null

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

null

Temel Yaşam Desteği Eğitimi

null

Sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimi

null

OED ( Otomatik Eksternal Defibratör) Eğitimi

null

Afetlerde İlkyardım Eğitimi

null

İlkyardım Eğitici Eğitimi

null

Tatbikatlı Yangın Güvenliği Eğitimi ve Tatbikatı

null

İş Hijyeni Eğitimi

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

null

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması

null

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

BELGELENDİRME HİZMETLERİ

null

Belgelendirme ( ISO Belgelendirme Danışmanlığı )

YAZILIM HİZMETLERİ

null

İSG Yazılımı

İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMAN HİZMETLERİ

null

KKD Malzeme ( Baret, Eldiven, Ayakkabı, Maske, İş Elbisesi vb.. ) Tedariği

null

Yüksekte Güvenli Çalışma Malzeme ( Emniyet Kemeri, Güvenlik Ağı, Dikey – Yatay Yaşam Halatları vb... ) Tedariği

Dijital İş Uygulamaları
ve İş ortakları

Hemen Başvur

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

  Değerli Müşterilerimiz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak sizleri özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. tarafından işlenecektir. “Kişisel verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

  ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

  Kişisel verilerinizin faktoring işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

  Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

  6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, faktoring faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek, bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, Şirketimiz nezdindeki hesaplarınıza ilişkin tüm bilgileriniz ve biyometrik verilerinizi, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, GİB, KKB, FKB, TBB gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki faktoring faaliyetlerimizi yerine getirebilmek, Şirketimizce sunulan veya talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek, tarafınızla imza edilen sözleşmenin gereğini yerine getirmek, güvenlik ile suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek olarak sıralanabilecektir.

  Kişisel verilerinizin aktarılması:

  Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73. maddesinin 4. fıkrasında sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişilere, BDDK, SPK, TCMB, GİB, SGK, MASAK, KKB, FİNDEKS gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, ana hissedarımız ile onun iştiraklerine ve ana hissedarına, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, faktoring faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar/faktoring şirketleri, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

  Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

  Kişisel verileriniz 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen faktoring işlemlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Genel Müdürlük, bölgeler, şubeler ve internet sitemiz gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı bankalar/faktoring şirketleri ve diğer 3. kişiler de dahil olmak üzere Şirketimiz dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

  Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

  Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

  Kanun’un 13. Maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvuru haklarınız:

  KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize KVKK’nın uygulanmasına ilişkin her türlü talebin yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

  Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’nın 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

   

  Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

  Arena Finans Faktoring A.Ş.

  Adres:Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No: 9 Kat: 11 Maslak Sarıyer/İstanbul 
  Mersis No: 0074048693600018

  T:(212) 960 0505  F: (212) 960 0525

  www.arenafinansfaktoring.com.tr

  ×

  Bizimle İletişime Geçin

  İstek, öneri ve şikayetlerinizi bize bildirebilirsiniz.

   Holler Box