Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Biz Sizi Arayalım

  NEDEN ARENA FİNANS FAKTORİNG?

  Güçlü mali yapımız, deneyimli kadromuzla küçük ve orta ölçekli işletmelerin faturalı ve vadeli alacaklarına özel finansman çözümleri sunuyor, uzun vadeli işbirlikleri hedefliyoruz.
  En Küçükten En Büyüğe

  Arena Finans Faktoring müşteriler arasında ayırım yapmaz ve ölçek farklılığı gözetmeksizin hizmet verir.

  Kolay Erişim

  Arena Finans Faktoring 7/24 ihtiyaçlarınıza hızlı ve kesin çözümler sunar.

  Düzenli Nakit Akışı

  Arena Finans Faktoring ile düzenli nakit akışı sağlarsınız.

  Tasarruf

  Arena Finans Faktoring ile net maliyetinizi bilir ve bu sayede tasarruf edersiniz.

  NEDEN ARENA FİNANS FAKTORİNG?

  Arena Finans Faktoring; uzman kadrosu ve deneyimi ile ihtiyaçlarınızı hızlı ve kesintisiz bir şekilde karşılayarak, hem müşterilerine hem sektöre katma değer yaratmaktadır. Arena Finans Faktoring, başta KOBİ’ler ve bayi ağına sahip kuruluşlar olmak üzere  geniş bir müşteri yelpazesine hizmet vermektedir.

  Arena Finans Faktoring müşterilerimiz ile güvene dayalı ve uzun vadeli iş ortaklığı yaratmayı hedeflemektedir. Farklı ve kaliteli yapımız, finansal çözüm yaratan uzman kadromuz, hızlı ve esnek çalışma şeklimiz ile ihtiyacınız olan her anda yanınızda olmak ve dilediğiniz nakde en kısa sürede ulaştırarak iş planlarınızı desteklemek en büyük amacımızdır.

  • Doğru, hızlı, fayda ve değer yaratan hizmetler, çözümler sunmak,
  • Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda, rekabeti destekleyen bir hizmet anlayışı ile büyümek,
  • Yeniliklere açık olmak, sürekli gelişmek,
  • Uzmanlık ve deneyim doğrultusunda, müşteriler için aynı zamanda bir finans danışmanı olmak,
  • Değişen ekonomik şartlar doğrultusunda verimli bir iş modeli ile çalışmak,
  • Faktoring sektörünün, değer yaratan bir finansman modeli olarak, daha fazla tanınmasına, pazar payının artmasına yönelik çalışmalara imza atmak.

  Ödüllerimiz

  Yılın En Güvenilir Uluslararası Dış Ticaret ve Finansal Danışmanlık Firması

  Finansal ihtiyaçlara hızlı çözümler sunan Arena Finans Faktoring, II. Uluslararası Marka ve Prestij Ödülleri töreninde “Yılın En Güvenilir Uluslararası Dış Ticaret ve Finansal Danışmanlık Firması” ödülünü almıştır.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

  Değerli Müşterilerimiz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak sizleri özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. tarafından işlenecektir. “Kişisel verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

  ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

  Kişisel verilerinizin faktoring işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

  Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

  6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, faktoring faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek, bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, Şirketimiz nezdindeki hesaplarınıza ilişkin tüm bilgileriniz ve biyometrik verilerinizi, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, GİB, KKB, FKB, TBB gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki faktoring faaliyetlerimizi yerine getirebilmek, Şirketimizce sunulan veya talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek, tarafınızla imza edilen sözleşmenin gereğini yerine getirmek, güvenlik ile suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek olarak sıralanabilecektir.

  Kişisel verilerinizin aktarılması:

  Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73. maddesinin 4. fıkrasında sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişilere, BDDK, SPK, TCMB, GİB, SGK, MASAK, KKB, FİNDEKS gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, ana hissedarımız ile onun iştiraklerine ve ana hissedarına, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, faktoring faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar/faktoring şirketleri, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

  Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

  Kişisel verileriniz 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen faktoring işlemlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Genel Müdürlük, bölgeler, şubeler ve internet sitemiz gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı bankalar/faktoring şirketleri ve diğer 3. kişiler de dahil olmak üzere Şirketimiz dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

  Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

  Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

  Kanun’un 13. Maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvuru haklarınız:

  KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize KVKK’nın uygulanmasına ilişkin her türlü talebin yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

  Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’nın 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

   

  Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

  Arena Finans Faktoring A.Ş.

  Adres:Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No: 9 Kat: 11 Maslak Sarıyer/İstanbul 
  Mersis No: 0074048693600018

  T:(212) 960 0505  F: (212) 960 0525

  www.arenafinansfaktoring.com.tr

  ×

  Bizimle İletişime Geçin

  İstek, öneri ve şikayetlerinizi bize bildirebilirsiniz.

   Holler Box